ความเป็นมาของชินนะ / จุดยืนของบริษัท

          “ชินนะ” เกิดขึ้นจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ โดยมีจุดยืนในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อให้คนในสังคมได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีชีวิตที่ดี และมีความสุข ก้าวข้ามความเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ  ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและมีผิวพรรณที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีประโยชน์ และทรงคุณค่า  ราคาย่อมเยาให้กับสังคม  ภายใต้แบรนด์ “ชินนะ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสังคม (แบรนด์ ชินนะ)

          จากตำรับยาโบราณที่ได้รับการสืบทอดมาจากตำรับยาหลวงที่รักษากันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และจากการศึกษาคุณและโทษของสมุนไพร มาสู่การเริ่มต้นและพัฒนาวิจัยสมุนไพรจากธรรมชาติ บริษัท ชิน นะ เทรดดิ้ง จำกัด มีเป้าหมายจัดหาและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งผ่านงานวิจัยมาแล้ว จึงได้นำสมุนไพรมาพัฒนาและผสมผสานจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประโยชน์และทรงคุณค่า และได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานจากแล็บของโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบปลอดสารอันตราย และได้นำมาผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ( อย )  เพื่อความมั่นใจสำหรับผู้บริโภค และตอบโจทย์กับปัญหาของผู้คนในยุคปัจจุบัน

จุดหมายของบริษัท
          บริษัท ชิน นะ เทรดดิ้ง จำกัด มีจุดหมายให้ผลิตภัณฑ์ “ชินนะ” เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้แก่บุคคลในสังคม  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีจุดหมายในการช่วยเหลือแบ่งปัน และคืนสู่สังคม โดยการนำผลิตภัณฑ์  “ชินนะ” ถวายพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน  โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ “ชินนะ” ให้แก่ผู้เจ็บป่วยและไม่มีโอกาส   รวมถึงการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ชินนะ” มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

เป้าหมายของบริษัท

          อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายจะกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคมในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโซนกลุ่มอาเซียน ด้วยความมุ่งหวังว่า ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี มีผิวพรรณที่สดใส  และก้าวเดินไปพร้อมกับพวกเรา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะขยายวงกว้าง นำพาให้สังคมของเราเป็นสังคมสุขภาพดี  ดังสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า “ก้าวสู่ชีวิตใหม่”