กิจกรรมส่งมอบความสุข

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน

เป็นโครงการที่บริษัท “ชิน นะ” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ด้อยโอกาสได้มีสุขภาพดี  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ชินนะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและนักบวชอาพาธ

บริษัท “ชิน นะ”  มีความตั้งใจที่จะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมอบให้กับพระภิกษุ  และนักบวชอาพาธทุกเดือน  เพื่อให้พระภิกษุและนักบวชมีสุขภาพดี  และช่วยให้ท่านสามารถเผยแผ่ธรรมะออกไปอย่างกว้างขวาง  โดยไม่มีอุปสรรคในเรื่องสุขภาพ

โครงการบริจาครายได้ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

บริษัท “ชิน นะ” มีความตั้งใจและความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน  โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับสถานธรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งมอบความสุข

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน

         ทางบริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด มีจุดมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส  มีสุชภาพดีขึ้นจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชินนะ สูตร 1 และ สูตร 2
         คุณลุงเฟี้ยม  อินเกิด อายุ 76 ปี ผู้ป่วยเบาหวานมานานกว่า 10 ปี ได้รับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชินนะสูตร 1 และ สูตร 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  หลังจากที่คุณลุงเฟี้ยม รับประทานนานกว่า 2 เดือน คุณลุงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ “ชินนะ”

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและ
นักบวชอาพาธ

        “ชินนะ”  มีความตั้งใจที่นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมอบให้กับพระภิกษุ เพื่อให้ท่านมี สุขภาพแข็งแรง และสามารถเผยแผ่ธรรมะออกไปสู่ผู้คนในวงกว้างตามเจตนารมณ์ของบริษัท
        เดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ตัวแทนจากบริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ถวายผลิตภัณฑ์เสริม อาหารชินนะ สูตร 1 และ สูตร 2 ให้พระอาจารย์ปัญญา  สิริญาณโพธิ  ณ สวนธรรม รังสีอาริยเมตไตรย (โต  พรหมรังสี)     อำเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี    ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา ในบุญกุศลนี้ร่วมกัน

โครงการบริจาครายได้ เพื่อบำรุง
พระพุทธศาสนา

       บริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  โดยนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริจาคให้กับ สถานธรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป
       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำรายได้จำนวน 100,000 บาท ร่วมทำบุญ ถวายผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ ณ สวนธรรมรังสีอาริยเมตไตรย (โต พรหมรังสี) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
     ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “ชินนะ” และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป