โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและนักบวชอาพาธ

“ชินนะ”  มีความตั้งใจที่นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมอบให้กับพระภิกษุ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเผยแผ่ธรรมะออกไปสู่ผู้คนในวงกว้างตามเจตนารมณ์ของบริษัท
        เดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ตัวแทนจากบริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชินนะ สูตร 1 และ สูตร 2 ให้พระอาจารย์ปัญญา  สิริญาณโพธิ  ณ สวนธรรมรังสีอาริยเมตไตรย (โต  พรหมรังสี) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกัน