โครงการบริจาครายได้ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

 บริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามเจตนารมณ์ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  โดยนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บริจาคให้กับสถานธรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป
      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำรายได้จำนวน 100,000 บาท ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ ณ สวนธรรมรังสีอาริยเมตไตรย (โต พรหมรังสี) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
     ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ “ชินนะ” และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป